Algemene voorwaarden CB's Adventure Race


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: Het evenement CB’s Adventure Race
Organisator: Copini Buitensport
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor deelname aan het evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer strekkende tot deelname aan een Evenement.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart Deelnemer bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.

2.2 De Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement plaatsvindt 18 jaar of ouder te zijn.

2.3 Op deelname aan het evenement is een wedstrijdreglement van toepassing. Het wedstrijdreglement wordt tijdig voor aanvang van het Evenement per mail aan de Deelnemer toegezonden.

2.4 Deelnemer is bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede medische conditie en toestand vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting dat hij in voldoende medische conditie is om deel te nemen aan het Evenement en Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

2.5. Organisator behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van één of meer onderdelen van het Evenement. Ingeval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.6 Deelnemer dient te allen tijde instructies van Organisator op te volgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen behoudt Organisator zich het recht voor Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.7 Overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de Organisator.

2.8. Organisator kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum wijzigen. Hierop is een uitzondering wanneer het gaat om een wijziging van de overheid m.b.t. de coronamaatregelen.

2.9 Organisator kan op grond van uitzonderlijke en/of buiten de invloedssfeer van Organisator gelegen omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of (tijdelijk) stil te leggen. Voor een situatie van overmacht is Organisator niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten, ook niet van een gedeelte daarvan.

2.10 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, behoudens in geval van annulering van het Evenement door Organisator om redenen die enkel en alleen te wijten zijn aan de schuld van Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.5 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, voor, tijdens en na het Evenement mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij inschrijving door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door inschrijving voor het evenement toestemming aan Organisator tot gebruik van deze persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aangaande het Evenement aan Deelnemer. Tevens verleent Deelnemer toestemming aan Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door online publicatie alsmede het delen van persoonsgegevens met derden voor het verstrekken van informatie aangaande het Evenement.

4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de Deelnemer te waarborgen. In het privacy beleid van organisator staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens die door Deelnemer aan organisator bij inschrijving zijn verstrekt.

Met inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart Deelnemer bekend te zijn met het privacy-beleid en bijbehorende cookieverklaring en deze te accepteren.

Artikel 5: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Organisator voor openbaarmaking op welke wijze dan ook van alle beeldmateriaal dat tijdens of rond het Evenement gemaakt wordt, waarop Deelnemer geheel of gedeeltelijk zichtbaar is.

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Noord–Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Verkeersregels

Alle Deelnemers zijn normale verkeersdeelnemers en hebben zich te houden aan het burgerlijk wetboek en de wegen- en verkeerswet 1994. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Corona regels

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kennis omtrent de corona regels ten tijde van het Evenement en het naleven ervan. Het Evenement is dusdanig georganiseerd dat het binnen de geldende coronaregels past. Indien de Deelnemer zich niet aan de regels houdt en daar een boete uit voortvloeit is deze niet te verhalen op de Organisatie.