Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldend voor alle groepsuitjes van Copini Buitensport. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor de trainingen van Copini Buitensport.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN COPINI BUITENSPORT B.V.

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die een boeking plaatst bij Copini Buitensport b.v. en/of een deelnemer die deelneemt aan een activiteit verzorgd of aangeboden door Copini Buitensport b.v..

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit van Copini Buitensport b.v..

c. Bij bevestiging van de boeking en/of deelname aan de activiteit verklaart de consument zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

d. Copini Buitensport b.v. kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dit zal kenbaar gemaakt worden via de website www.copinibuitensport.nl. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Copini Buitensport b.v.. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst met Copini Buitensport b.v. ontstaat door:
- het reserveren en/of bespreken van een buitensportactiviteit(en) of arrangement voor een derde of namens een groep (ofwel: consument).
- het deelnemen aan één of meerdere buitensportactiviteit(en) of arrangement verzorgd door Copini Buitensport b.v. (ofwel: deelnemer).

3. PRIJZEN EN BETALING

a. De actuele prijzen van de buitensportactiviteiten en arrangementen staan vermeld op de website van Copini Buitensport b.v.. Copini Buitensport b.v. heeft het recht deze prijzen te verhogen. De verkoopprijs die in rekening wordt gebracht, is de prijs die gehanteerd wordt in tijden van het plaatsen (en bevestigen) van de boeking.

b. De betaling van de buitensportactiviteiten of het arrangement dient na afloop te worden voldaan. Op de avonturenlocaties waar Copini Buitensport b.v. actief is, kan zowel contant als met de pin worden betaald.

c. Indien de situatie erom vraagt, kan Copini Buitensport b.v. op verzoek afwijken van de standaard betaling en/of kan het te betalen bedrag worden voldaan middels een voorschotnota of factuur achteraf.

d. Copini Buitensport b.v. heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een consument niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. RESERVERING PLAATSEN EN ANNULERINGEN

a. De reservering van een arrangement of activiteit is alleen volledig indien er schriftelijk per e-mail een aanvraag is gedaan, waarna een bevestiging vanuit Copini Buitensport b.v. volgt. Telefonisch of mondeling gemaakte afspraken worden niet als officiële reserveringen beschouwd.

b. De reservering is pas definitief nadat er een schriftelijke bevestiging vanuit Copini Buitensport b.v. is verstuurd.

c. Een boeking bij Copini Buitensport b.v. kan kosteloos geannuleerd worden mits gehouden aan de volgende voorwaarden:
- de annulering is uiterlijk drie dagen voor de geboekte datum schriftelijk kenbaar gemaakt
- een melding van de annulering dient verstuurd te worden verstuurd naar het algemene e-mailadres van Copini Buitensport b.v.: info@copinibuitensport.nl.
- in de melding van annulering wordt duidelijk aangegeven welke boeking en datum de annulering betreft en de reden van afzegging.

d. Eventuele vooruitbetaling wordt geretourneerd indien bij de annulering voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden.

e. Indien een annulering niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden, kan Copini Buitensport besluiten annuleringskosten in rekening te brengen, of in te houden van het reeds betaalde voorschotbedrag. Deze kosten bedragen 50% van het daadwerkelijke bedrag van de boeking.

f. Het geboekte aantal deelnemers kan uiterlijk tot 3 werkdagen voor geboekte datum schriftelijk worden gewijzigd met een maximale marge van 10% naar beneden gerekend.

5. DEELNAME AAN EN AFGELASTING VAN EEN BOEKING

a. In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, heeft Copini Buitensport b.v. het recht om een boeking ten allen tijde te annuleren of de activiteiten/arrangement te wijzigen.

b. Indien een boeking geannuleerd wordt door Copini Buitensport b.v., wordt in overleg met de consument, een nieuwe datum gepland voor het uitvoeren van de activiteit(en).

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan activiteit verzorgd door Copini Buitensport b.v. geschiedt op eigen risico.

b. Copini Buitensport b.v., haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een activiteit.

c. Copini Buitensport b.v. is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een activiteit van Copini Buitensport b.v. kan intensief en blessuregevoelig zijn. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een buitensportactiviteit. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

d. Copini Buitensport b.v. is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit.

e. Copini Buitensport b.v. behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Copini Buitensport b.v. respecteert de privacy van haar consument en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b. Copini Buitensport b.v. gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een consument zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Copini Buitensport deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

c. De verstrekte informatie op de website www.copinibuitensport.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

8. KLACHTEN

a. Een consument dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Copini Buitensport b.v. zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Copini Buitensport te melden. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Copini Buitensport b.v. (info@copinibuitensport.nl) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Copini Buitensport b.v. beantwoordt de door de consument ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Copini Buitensport.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.