Algemene voorwaarden trainingen

ALGEMENE VOORWAARDEN COPINI BUITENSPORT TRAININGEN

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een outdoor work-out (ofwel bootcamp, survivalrun of outdoor fitness training), aangeboden en/of verzorgd door Copini Buitensport b.v. gevestigd te Butlan 4, 8926 XH Leeuwarden.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart en elk abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

c. Zowel door aanschaf van een strippenkaart of abonnement, alsook door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

d. Copini Buitensport kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dit zal kenbaar gemaakt worden via de digitale nieuwsbrief. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Copini Buitensport. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

e. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met een van de doorgevoerde wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, behoudt de deelnemer het recht het abonnement te beëindigen. In overleg is restitutie mogelijk voor lopende abonnementen en/of strippenkaarten.

OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Copini Buitensport en een deelnemer bestaat uit:

1. een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen.

2. een abonnement, in 4 vormen:
- maandabonnement met recht op één keer per week trainen,
- maandabonnement met recht op onbeperkt trainen,
- jaarabonnement met recht op één keer per week trainen,
- jaarabonnement met recht op onbeperkt trainen.

De abonnementen en strippenkaarten zijn te gebruiken voor de bootcamp, outdoor fitness en survivalrun trainingen op alle beschikbare locaties.

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN


a. Een strippenkaart, maandabonnement en jaarabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

b. Een strippenkaart en abonnement is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in de Eversports shop. Als een strippenkaart en/of abonnement is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich nog aanmelden voor een training maar zal er naderhand een factuur worden gestuurd.

c. Een 10x trainen strippenkaart kent een standaard geldigheid van 6 maanden, ingaande op de datum van aankoop. Na deze periode kan de strippenkaart niet meer gebruikt worden en komen eventueel overgebleven strippen te vervallen.
Een 5x trainen strippenkaart kent een standaard geldigheid van 3 maanden, ingaande op de datum van aankoop. Na deze periode kan de strippenkaart niet meer gebruikt worden en komen eventueel overgebleven strippen te vervallen.

d. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart en abonnement in overleg worden opgeschort.

e. Het abonnement zoals verkocht in de Eversports shop wordt na afloop automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

f. Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

g. Een strippenkaart en abonnement dat is aangeschaft via een actie (zoals Social Deal e.a.), kunnen afwijkende voorwaarden en/of geldigheid hebben.

PRIJZEN EN BETALING


a. De actuele prijzen van de strippenkaarten en abonnement staan vermeld in de Eversports shop. Copini Buitensport heeft het recht deze prijzen te verhogen.

b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Eversports.

c. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

d. Een abonnement dient betaald te worden via een maandelijkse automatische afschrijving. In overleg kan een jaarabonnement (vast) vooraf in rekening gebracht worden.

e. Copini Buitensport heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ONTBINDING OVEREENKOMST

a. Een maand- en/of jaarabonnement kent een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement dient door de deelnemer schriftelijk opgezegd te worden via de Eversports app of door te mailen naar info@copinibuitensport.nl. Pas na bevestiging van Copini Buitensport wordt de opzegging doorgevoerd in het systeem. Reeds gedane betalingen die automatisch al zijn verwerkt worden niet teruggekeerd naar de deelnemer.

b. Een aangeschafte strippenkaart is niet opzegbaar.

DEELNAME AAN EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem van Eversports. Enige andere vorm van aanmelden, bijvoorbeeld mondeling, wordt niet beschouwd als een officiële aanmelding.

b. Copini Buitensport is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds online beschikbaar binnen Eversports.

c. Copini Buitensport heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling (minder dan drie aanmeldingen) te annuleren.

d. In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, heeft Copini Buitensport het recht om een training te annuleren.

e. Copini Buitensport streeft ernaar om, in geval van annulering van één of meerdere trainingen, dit zo spoedig mogelijk te communiceren via Eversports.

AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een buitensport training geschiedt op eigen risico.

b. Copini Buitensport, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een buitensport training.

c. Copini Buitensport is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een bootcamp, outdoor fitness en survivalrun training is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

d. Copini Buitensport is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.

e. Copini Buitensport behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.


WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Copini Buitensport respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

a1. persoonlijke gegevens worden verschaft middels het aanmaken van een account op Eversports, of de aanschaf van een Groupon / Social Deal.

a2 tot deze persoonlijke gegevens behoren: contact-/accountgegevens (naam en e-mailadres). Optioneel kan binnen het Eversportsaccount de gegevens aangevuld worden met telefoonnummer, adres en geboortedatum.

a3. de verkregen gegevens worden gebruikt om de deelnemer te informeren over de trainingen (zoals wijzigingen en/of annuleringen) en (optioneel) middels een nieuwsbrief te informeren over aanbiedingen en diensten die Copini Buitensport levert.

a4. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

a5. Vragen omtrent de privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@copinibuitensport.nl.

b. De verstrekte informatie op de website www.copinibuitensport.nl/trainingen is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.


KLACHTEN

a. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Copini Buitensport zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Copini Buitensport te melden. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Copini Buitensport (info@copinibuitensport.nl, +(31) 058 –203 80 52) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Copini Buitensport beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden.


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Copini Buitensport.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.